Videocenter

Politik Mundartglosse: "De Kall mähnt: Mønnema Schdimmung!"

Bildung wärd jo groß gschriwwä do bei uns. Unn dess iss a rischdisch so. Schulä hawwä ma desdewegä jo än Haufä in Mønnem.